Preskočiť navigáciu
Národné osvetové centrum
Mesto Zvolen
Banskobystrický samosprávny kraj -
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen
Literárne informačné centrum, Bratislava
 
vyhlasujú

CELOŠTÁTNU LITERÁRNU SÚŤAŽ
 
Literárny Zvolen 2014
 

Literárny Zvolen 2017

 

Základná charakteristika
Súťaž Literárny Zvolen je celoslovenská súťaž literárnej tvorby autorov, členov literárnych klubov a krúžkov (nie je podmienkou).

Poslanie súťaže
Podporovať, rozvíjať a prezentovať literárnu tvorbu ako súčasť amatérskej umeleckej tvorby v celoštátnom kontexte, vzdelávať mladých autorov, zhodnotiť a oceniť súťažné práce, umožniť tvorivý dialóg a vzájomnú komunikáciu medzi autormi, klubmi a organizátormi.

Harmonogram súťaže
Súťaž má dve kolá: výberové a celoštátne, výberové kolo nie je podmienkou.
Výberové kolá súťaže môžu organizovať literárne kluby a krúžky, regionálne osvetové strediská, knižnice, centrá voľného času a iní.
 
  • Uzávierka celoštátneho kola je  31. augusta 2017

Slávnostné vyhodnotenie celoštátneho kola súťaže sa uskutoční 27. - 28. októbra 2017 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. Súčasťou vyhodnotenia bude rozborový seminár, kultúrny program, literárna kaviareň a literárny večer – prezentácia literárneho klubu, čítačka.

Účasť na súťaži a podmienky účasti:
- na súťaži sa môže zúčastniť každý autor nad 15 rokov, ktorému dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia, súťaží sa v dvoch kategóriách: poézia a próza, zúčastnený autor môže poslať do výberového a celoštátneho kola najviac 5 poetických, 3 prozaické útvary v rozsahu najviac 20 normalizovaných strán (1 normalizovaná strana = 1 800 znakov, t. j. 30 riadkov, 60 úderov v riadku), v elektronickej forme (e-mail, CD) a v 4 vytlačených kópiách, s uvedením svojho mena a priezviska, veku, adresy, kontaktu (telefón, e-mail), členstva v literárnom klube, súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, prihlásené práce nesmú autori do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovať ani prihlásiť do inej súťaže, súťažné práce sa autorom nevracajú automaticky, iba na písomné požiadanie.
 
Autori posielajú svoje práce na adresu:
Národné osvetové centrum
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava 1
s označením obálky Literárny Zvolen 2017
alebo na e-mailovú adresu: martina.koval@nocka.sk
 
Hodnotenie – odborná porota:
Súťažné autorské práce v celoštátnom kole hodnotí odborná porota, vymenovaná generálnou riaditeľkou Národného osvetového centra.
 
Ocenenie:
Odborná porota po uzávierke celoštátneho kola súťaže vyhodnotí autorské práce a rozhodne o umiestnení najlepších súťažných prác na 1., 2. a 3. mieste v oboch kategóriách – v próze a poézii. Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň na základe kritérií stanovených odbornou porotou, môže porota niektoré miesto neudeliť. Vyhlasovatelia a spoluusporiadatelia súťaže udelia diplomy a čestné uznania, spojené s finančnými a vecnými cenami. Vybrané práce ocenených autorov budú uverejnené v zborníku, prípadne sa využijú v rámci činnosti vyhlasovateľa súťaže. Autorské práva účastníkov súťaže nie sú dotknuté.
 
Finančné ceny:
Kategória:  p r ó z a       Kategória:  p o é z i a
1. miesto – 100 €              1. miesto – 100 €
2. miesto – 60 €                2. miesto – 60 €
3. miesto – 30 €                3. miesto – 30 €
 
 
Výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnom vyhodnotení 27. - 28. októbra 2017 a budú  tiež zverejnené v zborníku.
 
Korešpondenčná adresa:
Národné osvetové centrum
Mgr. art. Martina Koval Majerníková
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava 1
E-mail: martina.koval@nocka.sk
Tel.: +421 2 204 71 244

Propozície súťaže na stiahnutie (pdf, 229 kb)