Preskočiť navigáciu
Anketová otázka
Mali by ste záujem o vypožičiavanie e-kníh z knižnice?
bola položená návštevníkom www stránok knižnice
v čase od 2. 1. 2016 – 30. 12. 2016
 

áno
48% 48%
nie
3% 3%
neviem
1% 1%
iba v prípade ak by nebola k dispozícii v papierovej forme
46% 46%

Celkovo hlasov: 945
 
Na anketovú otázku reagovalo 945 respondentov. Z ankety vyplynulo, že 48% respondentov by malo záujem o vypožičiavanie e-kníh, 46% by si vypožičalo e-knihy iba ak by neboli k dispozícii v papierovej forme, 3% respondentov by túto možnosť nevyužilo a 1% respondentov sa k otázke nevie vyjadriť. Knižnica má záujem rozširovať svoje služby aj o vypožičiavanie e-kníh, bude hľadať vhodné riešenia pre nákup a požičiavanie e-kníh. V súčasnosti poskytuje možnosť prístupu do zahraničnej databázy SpringerLink, kde sú k dispozícii aj plné texty náučných kníh. Takmer polovica respondentov by si však požičala radšej knihu v papierovej forme. Knižnica sa bude naďalej snažiť získavať finančné prostriedky na nákup knižničných fondov z viacerých zdrojov, aby mohla získať čo najväčší počet nových titulov kníh krásnej a odbornej literatúry pre deti a dospelých. 

Anketová otázka
Využili by ste možnosť vrátenia kníh mimo otváracích hodín do boxu na vrátenie kníh?
bola položená návštevníkom www stránok knižnice
v čase od 6. 8. 2013 - 6. 11. 2013
 

áno
53% 65%
nie
23% 27%
neviem
6% 8%

Celkovo hlasov: 1 413

Na anketovú otázku reagovalo 1 413 respondentov. Z ankety vyplynulo, že 65% respondentov by využilo možnosť vrátenia kníh mimo otváracích hodín do boxu na vrátenie kníh, 27% respondentov by túto možnosť nevyužilo a 8% respondentov sa k otázke nevie vyjadriť. Knižnica má záujem rozšíriť svoje služby o bibliobox, ktorý umožní bezpečné vrátenie kníh 24 hodín denne aj mimo otváracích hodín. Využívanie biblioboxu zvýši obratovosť knižničného fondu, čo ocenia používatelia knižnice najmä pri knižných novinkách. Realizovaná anketa potvrdila záujem čitateľov o tento typ služby. 


 
Anketová otázka
Ste spokojný s novým online katalógom Carmen?
bola položená návštevníkom www stránok knižnice
v čase od 19. 1. 2012 - 8. 10. 2012


áno
53% 53%
nie
23% 23%
neviem
6% 6%
nevyužívam ho
17% 17%

Celkovo hlasov: 881

Na anketovú otázku reagovalo 881 respondentov. Z ankety vyplynulo, že 53% respondentov je spokojných s novým online katalógom Carmen, ktorý je typom katalógu Web 2.0 s intuitívnym vyhľadávaním, možnosťou týždenného zasielania noviniek z knižnice na emailovú adresu používateľa a ďalšími novými funkciami. Pre 23% respondentov je tento typ katalógu nevyhovujúci, 17% respondentov ho nevyužíva a 6% sa k otázke nevie vyjadriť. Knižnica sprístupnila online katalóg Carmen pre čitateľov a potencionálnych užívateľov začiatkom roka 2012 ako alternatívnu možnosť vyhľadávania v záznamoch knižničného fondu. Knižnica naďalej umožňuje vyhľadávanie v pôvodnom online katalógu Clavius, ktorý je jednoduchší a bez možnosti vlastných nastavení, či ďalších funkcií.Anketová otázka
Mala by byť knižnica na Facebooku?
bola položená návštevníkom www stránok knižnice
v čase od 11. 6. 2011 - 18. 1. 2012

áno
60% 60%
nie
20% 20%
neviem
4% 4%
nechodím na Facebook
14% 14%

Celkovo hlasov: 1828 

Na anketovú otázku reagovalo 1 828 respondentov. Z ankety vyplynulo, že 60% respondentov si myslí, že knižnica by mala byť zaregistrovaná na Facebooku. Podľa 20% respondentov by knižnica nemala byť na Facebooku a 18% respondentov nechodí na Facebook alebo sa k otázke nevie vyjadriť. Knižnica sa na základe výsledkov ankety rozhodla vytvoriť si stránku na sociálnej sieti Facebook a aj touto formou sprístupniť a spropagovať svoju činnosť pre aktívnych a potenciálnych používateľov. Komunikácia cez Facebook je ďalšou formou ako informovať o podujatiach, zmenách otváracích hodín, pýtať sa na názory a postrehy používateľov, vytvárať odkazy na zaujímavé články, informačné zdroje a pod.
 

  
Anketová otázka
Využili by ste služby knižnice, keby bola otvorená aj v nočných hodinách (non-stop)?
bola položená návštevníkom www stránok knižnice
v čase od 21. 1. 2010 - 10. 6. 2011
 

vyhovuje možnosť online prístupu
29% 29%
áno
40% 40%
možno občas
13% 13%
uprednostním spánok...
7% 7%
určite nie
9% 9%

Celkovo hlasov: 3947

Na anketovú otázku reagovalo 3 947 respondentov. Z ankety vyplynulo, že ak by bola knižnica otvorená aj v nočných hodinách, tak 40% respondentov by využilo služby knižnice. Z racionalizačných dôvodov však nebude možné v blízkej budúcnosti realizovať non-stop prevádzku, keďže knižnica musela už v septembri 2010 pristúpiť k obmedzeniu výpožičného času (dočasným zrušením výpožičného času každú párnu sobotu). Knižnica chce aj naďalej hľadať možnosti ako sprístupňovať svoje služby v čo najväčšom časovom rozsahu, a to napr. aj možnosťou online prístupu k službám, čo už v súčasnosti vyhovuje 29% hlasujúcich respondentov. Ďalším rozšírením služieb je možnosť zakúpenia samoobslužného biblioboxu, ktorý by umožnil vrátiť vypožičané knihy čitateľom aj mimo výpožičný čas. Služby knižnice v noci by určite nevyužilo 9% respondentov a 7% uprednostní spánok pred nočnou návštevou knižnice.


 

Anketová otázka  
Aké služby knižnice najviac využívate?
bola položená návštevníkom www stránok knižnice
v čase od  20. 2. 2009 - 20. 1. 2010

 

vypožičiavanie dokumentov
49% 49%
bezplatný prístup na internet
13% 13%
štúdium novín a časopisov v študovni a čitárni
16% 16%
odborné poradenstvo personálom
6% 6%
komplexne všetky dostupné služby
13% 13%

Celkovo hlasov: 1033

Na anketovú otázku reagovalo 1 033 respondentov. Najviac respondentov využíva základnú službu knižnice, a tým je vypožičiavanie dokumentov (49 %) a štúdium novín a časopisov v študovni a čitárni (16 %), čo spolu predstavuje 65 % poskytovaných knižnično-informačných služieb používateľom. Z ankety vyplynulo, že 13 % respondentov využíva bezplatný prístup na internet. Napriek publikovaným informáciám v médiách o náraste zavádzania internetu aj do domácností, knižnicu teší skutočnosť, že používatelia majú permanentný záujem o internetové služby za účelom vyhľadávania informácií, samovzdelávania a relaxácie vo voľnom čase. Pre knižnicu je pozitívnym zistením, že vynaložené finančné prostriedky na rozvoj informačných technológií nachádzajú u používateľov pretrvávajúci záujem. Všetky dostupné služby knižnice (vypožičiavanie dokumentov, periodiká a internetové služby) komplexne využíva 13 % respondentov. O samostatnosti a schopnosti používateľov  v oblasti orientovania sa v knižnici a vyhľadávania dokumentov a informácií svedčí fakt, že odborné poradenstvo personálom využíva v tomto čase len 6% respondentov.