Preskočiť navigáciu

Regionálna metodička:
Mgr. Soňa Pašková
Štúrova 5, 960 82 Zvolen, 2. poschodie
Telefón: 045/5331071, kl. 126; 045/5331863
E-mail: sona.paskova@kskls.sk

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra plní funkciu metodického centra pre obecné knižnice okresov Detva, Krupina a Zvolen.

V rámci regionálnej metodickej činnosti poskytuje metodickú, konzultačnú a poradenskú pomoc obecným samosprávam a knižniciam (mestským a obecným) v ich pôsobnosti, predovšetkým v týchto oblastiach:

  • zaškolenie a inštruktáž nových pracovníkov knižnice,

  • aktualizácia a vyraďovanie knižničných fondov,

  • usmernenie pri revíziách knižničných fondov,

  • pomoc pri spracovaní štatistických výkazov o knižniciach,

  • vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov v regióne,

  • pomoc pri spracovaní základných dokumentov (štatút, knižničný a výpožičný poriadok a iné),

  • odborné poradenstvo pri zavádzaní automatizovaných knižnično-informačných systémov,

  • aktuálne informácie z oblasti knihovníctva pre zriaďovateľov knižníc a knihovníkov verejných knižníc regiónu.