Preskočiť navigáciu

1837 - 1922 - 1952 - 2018

1. Úvod

Štúrovci v roku 1837 evidovali Knižnicu vo Zvolene, ktorej pomohli knižným darom. Základy prvej Mestskej knižnice vo Zvolene položil zákon č. 430/1919 Zb., podľa ktorého povinnosťou každej obce bolo založiť a udržiavať knižnicu. V roku 1922 sa položili základy Mestskej verejnej knižnice zriadenej mestom Zvolen.

 2. Priestory 

Knižnica od svojho vzniku menila často umiestnenie. Najdlhšie bola umiestnená na Zvolenskom zámku (1944 - 1958).

Čitáreň  (1952 – 1958)

V roku 1977 bola knižnici pridelená budova bývalého Remeselníckeho domu z roku 1928. Dovtedy tam mal sídlo Okresný ústav národného zdravia. Budova Remeselníckeho domu si vyžadovala úplnú rekonštrukciu. Rekonštrukcia prebiehala v rokoch 1980-1985. Týmto knižnica získala priestory o rozlohe 1 430 m2 a mohla do tejto budovy posťahovať všetky doteraz rozptýlené oddelenia po celom meste. V týchto priestoroch sídli dodnes.

Budova Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

3. Riadenie

V roku 1950 Ministerstvo informácií a osvety v Bratislave sa začalo zaoberať reorganizáciou verejných knižníc s cieľom vytvoriť knižnice, ktoré by sa stali strediskom prehlbovania vzdelanosti a zvyšovania kultúrnej úrovne najširších ľudových vrstiev. 26. februára 1952 sa vytvorila z Mestskej verejnej knižnice vo Zvolene Okresná ľudová knižnica vo Zvolene. Na základe rozhodnutia riadiacich orgánov v zmysle zákona č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc prebrala okresná knižnica krajskú metodickú pôsobnosť zo Štátnej vedeckej knižnice v B. Bystrici. K 1. 1. 1986 sa stala krajskou knižnicou.  V roku 1994 sa do názvu knižnice pričlenilo meno Ľudovíta Štúra.

Dňom 1. apríla 2002 sa zmenil nielen zriaďovateľ knižnice, ale aj forma organizácie - zo štátnej sa stala samosprávna inštitúcia a spadá pod priame riadenie Banskobystrického samosprávneho kraja (VÚC). Naďalej plní funkciu krajskej knižnice. V súčasnosti krajská knižnica koordinuje a poradensky usmerňuje 5 regionálnych knižníc v Banskobystrickom samosprávnom kraji, zabezpečuje úlohy súvisiace s koordináciou bibliografickej činnosti, zabezpečuje úlohy súvisiace s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejnosti prostredníctvom knižničného systému v samosprávnom kraji. Plní funkciu regionálnej knižnice s pôsobnosťou v územnom obvode okresov Zvolen, Detva a Krupina (47 obecných knižníc).

4. Riaditelia

Lacová-Repinová Mária (1953 - 1977) - pôvodným povolaním učiteľka. Absolvovala dvojmesačné školenie pre riaditeľov okresných knižníc. Pod jej vedením knižnica začala úspešne rozvíjať individuálne a kolektívne formy práce s čitateľom a zaviedla knižničné evidencie. Často musela riešiť priestorové problémy knižnice. Funkciu riaditeľky vykonávala 24 rokov.

Stieranková Petronela, Ing. (1977 - 1988) - pôvodným povolaním poľnohospodárska inžinierka. Pod jej vedením bola zrekonštruovaná budova Remeselníckeho domu a rozptýlené oddelenia sústredené do jedného celku; rozšírila sa sieť pobočiek knižnice na základných školách; rozšírili sa počty zamestnancov; knižničné fondy; zvýšila sa obratovosť fondov, počty výpožičiek a používateľov; zabezpečil sa rozvoj knižnice a dosiahla sa jej krajská pôsobnosť. V knižnici vo funkcii riaditeľky pôsobila 11 rokov.

Wurschner Víťazoslav (1988 - 1991) - pôvodne Inšpektor kultúry na KNV v B. Bystrici. Zaviedol podnikateľské aktivity do knižnice a pokúsil sa presadiť nové technológie do jej činnosti. Prebudoval priestory dvora na letnú čitáreň. V knižnici pôsobil 3 roky.

Masaryk Jaroslav, Ing. (1991 - 1992) - ekonomický inžinier. Zredukoval niektoré podnikateľské aktivity a zaviedol nové. Pozornosť venoval spojeniu letnej čitárne so súkromným barom Emanuela a poriadaniu vystúpení umelcov v knižnici. Z funkcie odišiel na vlastnú žiadosť po 1 roku pôsobenia.

Ďurovcová Katarína, Mgr. (1993 - 2010) - knihovníčka - pedagogička. Do funkcie nastúpila na základe konkurzu. Za niekoľko rokov sa v úzkej spolupráci s vedením a celým kolektívom zvýraznili progresívne prvky v oblasti zavádzania informačných technológií a modernizácie knižnično-informačných procesov a rekonštrukcie priestorov budovy (rekonštrukcia strechy, výmena zastaralých elektrických pecí v celej budove, výmena osvetlenia v študovni a čitárni, vybudovanie centrálneho výpožičného pultu,  debarierizácia objektu knižnice v roku 2007) a iné. Niekoľko rokov zastáva funkciu organizačnej riaditeľky celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero.

Torňošová Milota, Ing. (2011 - ) - pôsobí v knihovníctve od roku 1982. Funkciu vedúcej Útvaru knižnično-informačných služieb krajskej knižnice zastávala od roku 1993. V rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti bola dlhodobo gestorom nielen regionálnych, ale aj celoslovenských aktivít. Pod jej vedením niekoľko rokov pracoval v knižnici Detský literárny klub. Vydávala časopis Čítajko pre detských čitateľov. Do funkcie riaditeľky knižnice bola menovaná 1. júna 2011 Uznesením zastupiteľstva BBSK. Je riaditeľkou celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero.

Centrálny výpožičný pult pri vstupe do knižnice

Schodisková plošina pre vozíčkárov

5. Zamestnanci

Knižnica začínala s jediným zamestnancom (1952). Postupne ich počet narastal, pričom sa dôraz kládol na prijímanie absolventov s knihovníckym vzdelaním. V súčasnosti pracuje v knižnici 30 fyzických osôb.

6. Knižničné fondy, výpožičky, používatelia

Knižničný fond v počiatkoch existencie knižnice tvorilo 10 tisíc knižničných jednotiek. Postupne narastal a v súčasnosti dosahuje takmer 180 tisíc knižničných jednotiek. Ročný prírastok predstavuje v súčasnosti cca 2 500 knižničných jednotiek. Výpožičky neustále počas činnosti knižnice narastali a z pôvodných 6 300 vzrástli na dnešných cca 300 000. Obratovosť dosahuje index 1,85. Dnes využíva jej knižnično-informačné služby cez 11 tisíc registrovaných používateľov nielen klasickou formou, ale od roku 2002 permanentne aj službou online cez Internet.

7. Kultúrno-spoločenská činnosť

Knižnica v rámci Banskobystrického kraja koordinuje a kooperuje podujatia pod názvom TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC a v spolupráci s Krajskou pobočkou Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Deň knihovníkov Banskobystrického kraja pod záštitou predsedu BBSK.

Deň knihovníkov Banskobystrického kraja (2007)

Neodmysliteľnou súčasťou knižnično-informačných služieb sú každoročne realizované stovky kolektívnych podujatí pre čitateľov všetkých vekových kategórií ako aj verejnosť. Počas posledných rokov sa obmedzil počet kolektívnych podujatí a dôraz sa kládol na kvalitu, nové formy, ale aj na podujatia celoslovenského a medzinárodného významu a na spoluprácu s ostatnými inštitúciami (Mesto Zvolen, kultúrne a školské zariadenia a iné). Knižnicu navštívili desiatky spisovateľov napr. Ladislav Ballek, Ján Beňo, Jozef Bily, Ľubomír Feldek, Daniel Hevier, Dušan Mitana, Peter Glocko, Pavol Dvořák, Hana Ponická, Jozef Urban, D. Dragulová-Faktorová, Ivan Laluha, Ladislav Ťažký a mnohí ďalší. Na stretnutie, rozhovory a besedy prišli Dušan Slobodník a Ivan Hudec - bývalí ministri kultúry SR, Brigita Schmognerová - bývalá ministerka financií SR, Jozef Migaš - bývalý predseda parlamentu NR SR, Pavol Rusko -  bývalý minister hospodárstva, JUDr. Miroslav Lajčák - minister zahraničných vecí SR, Ivan Bella - prvý slovenský kozmonaut, redaktori Televízie Markíza, M. Gavenda - hovorca Konferencie biskupov Slovenska a mnohí ďalší.

Beseda so spisovateľkou píšúcou pre deti Danušou Faktorovou – Dragulovou

Krajská knižnica sa stala známa celoslovenskou novinárskou súťažou stredoškolákov a vysokoškolákov "ŠTÚROVO PERO", ktorú organizuje pravidelne od roku 1993 vo Zvolene v mesiaci apríli za účasti významných osobností žurnalistickej, spoločenskej a riadiacej sféry. Cieľom súťaže je podporiť a rozvíjať novinárske nadanie študentov stredných a vysokých škôl na Slovensku.

Vyhodnotenie celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov  „ŠTÚROVO PERO“ – účastníkov súťaže osobne pozdravil prezident  SR p. Ivan Gašparovič (2006)

Krajská knižnica podporuje rozvoj literárnej tvorivosti a literárneho prejavu všetkých vekových kategórií formou spolupráce na príprave a organizácii celoslovenských podujatí "LITERÁRNY ZVOLEN" - celoslovenská súťaž literárnych klubov a "ŠTÚROV ZVOLEN" - celoslovenská súťaž v rétorike a iné.

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže literárnych klubov „LITERÁRNY ZVOLEN“

8. Záver

Krajská knižnica Ľ. Štúra tak, ako aj iné knižnice, prešla neustálymi zmenami a vývojom. Dnes, v roku 2018, ako inštitúcia môže konštatovať na základe legislatívnych dokumentov, že má za sebou 181 rokov od prvej zmienky o knižnici vo Zvolene (1837), 96 rokov od založenia Mestskej verejnej knižnice vo Zvolene (1922), 66 rokov od založenia Okresnej ľudovej knižnice vo Zvolene (1952) a 32 rokov pôsobí ako krajská knižnica.

O c e n e n i a :

V závere roka 2007 bola v Divadle J. G. Tajovského na slávnostnom zastupiteľstve mesta Zvolen odovzdaná kolektívu knižnice Cena mesta Zvolen za rok 2007.  Cenu prevzala riaditeľka knižnice p. Mgr. Katarína Ďurovcová. Jej poďakovanie patrilo primátorovi mesta Zvolen, poslancom mestského zastupiteľstva, zriaďovateľovi (BBSK) a celému kolektívu zamestnancov knižnice. Veľkú zásluhu na úspechoch výsledkov knižnice majú aj obyvatelia mesta Zvolen a okolia a predovšetkým čitatelia, ktorí využívajú služby knižnice.

Cena mesta Zvolen za rok 2007 udelená kolektívu Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene

 

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja M. Murgaš odovzdal 21. mája 2008 ocenenia Kvet kultúry. Cenu si prevzal jeden umelecký kolektív a desať osobností kultúry a umenia. Získanie Kvetu kultúry a umenia je morálno-spoločenské ocenenie práce a výnimočných tvorivých výkonov nositeľov kultúry a umenia z regiónu v oblasti umeleckej tvorby, záujmovo-umeleckej činnosti, kultúrno-výchovnej práce, ľudovo-umeleckej tvorby a ochrany kultúrneho dedičstva. Kvetom kultúry a umenia bola ocenená riaditeľka Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene za dlhodobé vynikajúce výsledky pri uplatňovaní progresívneho manažmentu v knihovníctve.

Ocenenie BBSK "Kvet kultúry a umenia 2008"  riaditeľke krajskej knižnice

3. decembra 2010 získala Mgr. Katarína Ďurovcová, v tom čase riaditeľka Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene, Cenu predsedu BBSK za celoživotnú prácu a významný prínos pre rozvoj knihovníctva v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Cena predsedu BBSK udelená Mgr. Kataríne Ďurovcovej - riaditeľke Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene v decembri 2010

Kolektív Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene získal ocenenie Kvet kultúry pri príležitosti 175 rokov od prvej zmienky o knižnici vo Zvolene, 90 rokov od založenia Mestskej verejnej knižnice vo Zvolene a 60 rokov od založenia Okresnej ľudovej knižnice vo Zvolene za dlhoročný tvorivý rozvoj knihovníctva a kultúrno-výchovnej činnosti v kraji. Knižnica, ktorá sa na verejnosti stala známou najmä organizovaním súťaže Štúrovo pero, ročne zrealizuje okolo 400 tisíc výpožičiek, pričom eviduje viac ako 130 tisíc návštevníkov. Ocenenie prevzala za kolektív knižnice Ing. Milota Torňošová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Cena Kvetu kultúry 2012 pre kolektív Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene

23. marca 2015 udelila Slovenská asociácia knižníc krajskej knižnici cenu SAKÁČIK 2014 za projekt "Štúrovo pero", organizáciu 20 ročníkov celoslovenskej novinárskej súťaže stredných a vysokých škôl.

Ocenenie SAKÁČIK 2015

Diplom SAKÁČIK 2015

17. júna 2016 udelilo Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene 1. miesto v projekte "Les ukrytý v knihe".

1. miesto Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene v projekte Les ukrytý v knihe