Preskočiť navigáciu

Prijímanie, preverovanie a evidencia podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK

 

 

 smernica_003_2015_uhkbbsk_protispol_cinnost.pdf  - 345.12 kB

Smernica č. 003/2015/S UHK BBSK
Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK

Smernica č. 003/2015/S UHK BBSK rieši Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK.

Zodpovednou osobou pre účely zákona a tejto smernice je hlavný kontrolór Útvaru hlavného kontrolóra BBSK.
Podnet je možné podať:
a) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk
b) poštou zaslanou na adresu:
Úrad BBSK
hlavný kontrolór
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Na obálke je potrebné uviesť upozornenie "Do rúk hlavného kontrolóra - neotvárať."