Preskočiť navigáciu

Knižnica sídli v historickej budove bývalého Remeselníckeho domu (z roku 1928) na ulici Ľ. Štúra. Budova je dvojpodlažná a knižnica zaberá plochu 1 192 m2. Pre používateľov je k dispozícii 984 m2. Počet knižničných jednotiek 173 538. Počet titulov dochádzajúcich novín a časopisov je 237.

Prízemie:

 • centrálny výpožičný pult (centrálna registrácia čitateľov, vypožičiavanie a vracanie dokumentov, platby členského a upomienok, preberanie rezervovaných dokumentov);
 • oddelenie krásnej literatúry pre dospelých (krásna literatúra, poézia, divadelné hry, biografie, detektívky, doplnkové čítanie študujúcej mládeže, inojazyčná literatúra...);
 • oddelenie elektronických zdrojov (bezplatné internetové služby pre registrovaných používateľov, vyhľadávanie  len v priestoroch krajskej knižnice v databázach SPRINGERLINK - plné texty z biológie, chémie, medicíny, počítačových vied, fyziky, matematiky, práva, ekonómie; prezeranie CD ROM-ov z fondu knižnice, informácie a dokumenty o NR SR, rešeršné služby). V oddelení sa nachádza Kontaktné a informačné miesto Úradu priemyselného vlastníctva SR - poskytuje základné informácie o predmetoch priemyselného vlastníctva, prezenčné štúdium časopisu Duševné vlastníctvo, Vestníka ÚPV a ďalšie informačné materiály. Zároveň je to kontaktné miesto pre získanie informácií o Národnej rade Slovenskej republiky (knižnica získala v r. 2002 status Partnerská knižnica NR SR).
 • oddelenie literatúry pre deti a mládež (krásna a odborná literatúra pre deti do 15 rokov, časopisy...);
 • oddelenie regionálnej bibliografie (získava, uchováva a sprístupňuje regionálne dokumenty okresov Detva, Krupina a Zvolen, spracováva rešerše z rôznych oblastí týchto regiónov).

1. poschodie:

 • oddelenie náučnej literatúry (literatúra z oblastí prírodných a technických vied, zdravotníctvo, jazykoveda, šport..., rešeršné služby);
 • študovňa a čitáreň (321 titulov časopisov a novín, encyklopédie, slovníky, ročenky...); bezplatné WiFi pripojenie na Internet;
 • oddelenie spoločenskovednej a umenovednej literatúry a internetová študovňa (literatúra z oblasti spoločenských vied,  publikácie z výtvarného, hudobného, filmového a divadelného umenia, fotografie..., možnosť výberu posluchu hudobných diel v internetovej študovni a prístup k Internetu...); zabezpečuje medziknižničnú výpožičnú službu.

2. poschodie:

 • útvar riaditeľa;
 • oddelenie metodiky  a automatizácie (poskytuje metodickú, poradenskú a konzultačnú službu knižniciam v regióne, zabezpečuje štatistickú a vyhodnocovaciu činnosť...);
 • útvar ekonomicko-technických činností.

Suterén: 

 • oddelenie získavania, spracovania a ochrany knižničných fondov (nakupuje a odborne spracováva knižničné fondy);
 • skladové priestory (v nich sú uložené multiplikáty dokumentov a archív).