Preskočiť navigáciu

Krajská knižnica Ľ. Štúra patrí od roku 2002 medzi vybrané knižnice na Slovensku, ktoré získali status „Partnerská knižnica Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky“.

Cieľom projektu je zvýšiť a skvalitniť informovanosť o Národnej rade SR a o jej práci medzi odbornou aj laickou verejnosťou. Partnerské knižnice môžu kvalifikovane sprostredkovať verejnosti informácie o činnosti parlamentu. Na projekte spolupracujú: Slovenská národná knižnica, Kancelária Národnej rady SR, Združenie pre podporu lokálnej demokracie a partnerské knižnice. Tento projekt je súčasťou dlhodobého projektu „Informácie pre občanov“ zameraného na implementáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Za vytvorenie a fungovanie siete partnerských knižníc zodpovedá Slovenská Národná knižnica v Martine. Je to 36 knižníc z celého Slovenska.

V knižnici je vytvorené kontaktné miesto Parlamentnej knižnice Národnej rady Slovenskej republiky v oddelení elektronických zdrojov.

Odkazy:
Parlamentná knižnica NR SR
On-line katalóg Parlamentnej knižnice NR SR 
 

Návšteva z Parlamentnej knižnice Národnej rady Slovenskej republiky v krajskej knižnici

Návšteva z Parlamentnej knižnice NR SR v krajskej knižnici (na obr. zľava Ing. Milota Torňošová, riaditeľka krajskej knižnice; JUDr. Ľubomír Fajták, riaditeľ Parlamentného inštitútu, K NR SR; PhDr. Eva Maláčková, vedúca Parlamentnej knižnice; Bc. Adriana Sojaková a Mgr. Soňa Pašková z krajskej knižnice)

Partnerská knižnica Národnej rady Slovenskej republiky - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen