Preskočiť navigáciu
Krajská metodička:
Mgr. Lenka Malovcová
Štúrova 5, 960 82 Zvolen, 2. poschodie
Telefón: 045/5331863
E-mail: lenka.malovcova@kskls.sk
 
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra plní funkciu metodického a koordinačného centra pre knižnice Banskobystrického samosprávneho kraja.
 
V rámci krajskej metodickej činnosti plní knižnica tieto úlohy:
 • koordinuje, metodicky a poradensky usmerňuje regionálne knižnice v Banskobystrickom samosprávnom kraji a upozorňuje ich na nedostatky v poskytovaní knižnično-informačných služieb,
 • posilňuje postavenie a činnosť knižníc vo vzťahu k zriaďovateľovi,
 • podporuje kooperáciu a vzdelávanie knižníc, vzájomnú spoluprácu knižničných pracovníkov pri výmene skúsenosti,
 • archivuje komplexnú dokumentáciu o regionálnych knižniciach v kraji,
 • organizuje porady riaditeľov a metodikov regionálnych knižníc,
 • uskutočňuje účelové metodické návštevy do knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja,
 • systematicky sleduje nové trendy rozvoja knihovníctva,
 • zabezpečuje poradenskú a konzultačnú činnosť,
 • spracováva vyhodnotenie činnosti knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja, hodnotiace a analytické správy,
 • zhromažďuje a spracováva štatistické výsledky činnosti verejných knižníc a usmerňuje knižnice vo svojej krajskej pôsobnosti pri vypracovávaní ročných štatistických výkazov,
 • podieľa sa na výstavbe a fungovaní regionálneho knižnično-informačného systému, koordinuje automatizáciu knižničných procesov v rámci knižnice,
 • spravuje webovú stránku knižnice a knižnično-informačný systém Clavius,
 • zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov regionálnych knižníc kraja,
 • vypracováva projekty pre získanie grantov a dotácií.