Preskočiť navigáciu

Legislatíva z oblasti knihovníctva

 

Knižničný zákon

Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplné znenie vo formáte pdf, 231 kB )

Vyhláška MK SR č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach; účinnosť od 1. 7. 2016 (úplné znenie vo formáte pdf, 186 kB )

Zákon o povinnom výtlačku

Zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel (úplné znenie s uvedenými novelizáciami vo formáte pdf, 282 kB)

Autorský zákon

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. (úplné znenie vo formáte pdf, 261 kB); účinný od 1.1.2016

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (úplné znenie vo formáte pdf, 151 kB)

Zákon o štátnej štatistike

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (úplné znenie s uvedenými novelizáciami vo formáte pdf, 271 kB)

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 (úplné znenie vo formáte pdf, 957 kB)

Zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní SR (úplné znenie vo formáte pdf, 104 kB)

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC (úplné znenie vo formáte pdf, 260 kB)

Zákon o archívoch a registratúrach

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach (úplné znenie s uvedenými novelizáciami vo formáte pdf, 398 kB)

Zákon o správe štátneho majetku

Zákon č. 278/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu (úplné znenie vo formáte pdf, 214 kB)